Som annoncør erklærer jeg mig enig i følgende vilkår: 
 Adgangskoder: Når du registrerer dig skal du vælge en adgangskode til din konto. Adgangskoden er fortrolig. Du bør omgående underrette os, hvis andre uberettiget får kendskab til adgangskoden, hvis der sker uretmæssig brug af din e-mail, eller hvis du bliver bekendt med et sikkerhedsbrud. Du erklærer dig indforstået med, at enhver person, til hvem dit brugernavn eller din adgangskode videregives, er bemyndiget til at handle som din repræsentant for så vidt angår brug af (og/eller at foretage transaktioner via) Ydelsen og Hjemmesiden. Det bemærkes, at du bærer det fulde ansvar for at din adgangskode holdes fortrolig og at vi ikke bærer et ansvar i den forbindelse.

Gyldig e-mail-adresse: Alle konti skal registreres med en gyldig personlig e-mail-adresse, som du anvender jævnligt, således at bl.a. e-mails vedrørende ændringer kan sendes til hertil. Konti, som er registreret med en andens e-mail–adresse eller med en midlertidig e-mail-adresse, kan lukkes uden varsel. Vi kan til enhver tid bede brugere om at revalidere deres konti, hvis vi har en formodning om, at de har brugt en ugyldig e-mail-adresse.

Lukning af konti: Vi forbeholder os retten til at lukke konti, hvis vi opdager, at en bruger anvender proxy IP-adresser (Internet Protokol adresser) i et forsøg på at skjule brugen af flere registrerede konti, eller hvis en bruger uden for Danmark giver sig ud for at være en bruger fra Danmark eller på nogen måde forstyrrer Hjemmesiden eller Ydelsen.

Flere logins: Hvis du bruger flere logins med det formål at forstyrre et forum eller genere andre brugere, forbeholder vi os retten til at lukke alle dine konti.

 

Dine forpligtelser

Forhandlervilkår: Forhandlernes egne vilkår og betingelser, gælder for deres levering af varer og tjenesteydelser, og du accepterer (og er forpligtet til) at overholde sådanne vilkår og betingelser. Forpligtelsen hertil er din alene.

Korrekte oplysninger: Du indestår for, at alle oplysninger afgivet i forbindelse med din Registrering, som er en del af din konto i denne Aftales løbetid, er sande, fuldstændige og korrekte. Du er forpligtet til omgående at informere os om enhver ændring i relation til disse oplysninger ved at opdatere dine kontooplysninger.

 

Regler for brug af ydelsen og hjemmesiden

Vi forpligter os til i rimeligt omfang at bestræbe os på at rette eventuelle fejl eller undladelser snarest muligt efter, at vi er blevet gjort opmærksomme på dem.  Vi garanterer dog ikke, at ydelsen, hjemmesiden eller annoncer vil være fejlfri, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for fejl eller undladelser. Kontakt os på hjemmesiden for fejlmelding.

Vi garanterer ikke, at din brug af ydelsen eller hjemmesiden vil være uden afbrydelser, og vi garanterer ikke, at alle oplysninger (eller e-mails), som udsendes via ydelsen eller hjemmesiden, vil blive udsendt eller at udsendelse vil ske på korrekt, pålidelig og rettidig måde.

Vi garanterer ikke, at ydelsen eller hjemmesiden er fri for virus eller andet, som kan have en skadelig virkning på tekniske apparater.

Selvom vi vil forsøge at sikre uafbrudt adgang til ydelsen og hjemmesiden, kan adgangen til enhver tid blive begrænset, lukket eller afbrudt midlertidigt.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til uden varsel at ændre, udskifte, fjerne eller midlertidigt afbryde alle oplysninger, annoncer eller tjenester på hjemmesiden, eller som er en del af ydelsen. Din adgang til hjemmesiden og/eller ydelsen kan også periodisk blive begrænset i forbindelse med reparationer, vedligeholdelse eller oprettelse af nye faciliteter eller ydelser. Vi vil bestræbe os på at genoprette adgangen, så snart det er muligt. Vi påtager os ikke noget ansvar for funktioner, som er afhængige af din browser eller tredjemands software (herunder uden begrænsning RSS feeds).  Vi kan til enhver tid fjerne enhver oplysning eller annonce fra hjemmesiden eller ydelsen.

Vi forbeholder os retten til at blokere adgangen til og/eller redigere eller fjerne ethvert materiale, som vi mener, kan give anledning til misligholdelse af denne aftale.

 

Suspension og ophævelse

1. Hvis du bruger (eller andre med din tilladelse bruger) Hjemmesiden eller Ydelsen eller Annoncerne i strid med denne Aftale, kan vi midlertidigt afbryde din brug af Ydelsen og/eller Hjemmesiden og/eller Annoncen (helt eller delvist).

2. Hvis vi som følge af din misligholdelse afbryder din adgang til Ydelsen eller Hjemmesiden eller forhindrer din ret til at udstede en Annonce, kan vi nægte at genoprette adgangen til Ydelsen eller Hjemmesiden eller brug af Annoncen, indtil vi i en sådan form, som vi måtte anse for tilfredsstillende, har modtaget din forsikring om, at der ikke vil ske yderligere misligholdelse af denne Aftales bestemmelser.

3. Dagensmenu.dk forpligter sig til at samarbejde med alle politimyndigheder at opfylde alle retslige kendelser, som måtte henstille til eller pålægge Dagensmenu.dk  at oplyse identiteten på eller udpege enhver, som handler i strid med denne Aftale.

4. Uden at de øvrige bestemmelser i dette punkt herved begrænses, er vi til enhver tid berettiget til omgående (helt eller delvist): i) midlertidigt at afbryde Ydelsen og/eller Hjemmesiden, ii) midlertidigt at afbryde din brug af Ydelsen og/eller Hjemmesiden, iii) midlertidigt at afbryde brugen af Ydelsen og/eller Hjemmesiden for personer, som vi mener, er tilknyttet (uanset måde) dig, og/eller iv) at ophæve denne Aftale uden varsel, hvis:

    -  du misligholder denne Aftale,

·vi har begrundet mistanke om, at du har handlet eller eventuelt vil handle i strid med disse vilkår, eller

· vi har begrundet mistanke om, at du kan have begået eller begår svindel mod os eller andre personer.

5.Uanset om andet fremgår af dette punkt, kan vi til enhver tid opsige denne Aftale.

6. Vores ret til at opsige eller ophæve denne Aftale skal ikke berøre vores øvrige rettigheder eller beføjelser, som vi måtte have i anledning af misligholdelse, eller rettigheder eller forpligtelser stiftet før en eventuel opsigelse.

 

Skadesløsholdelse

1. Du forpligter dig til at holde os skadesløse for ethvert tab henholdsvis enhver forpligtelse eller omkostning, som vi måtte pådrage os som følge af:

    - krav eller søgsmål, som fremsættes eller trues mod os af nogen person som følge af:

a) din brug af Ydelsen eller Hjemmesiden,

b)  brugen af et Værdibevis købt af dig eller tredjemand med dit login.

c)  brugen af Ydelsen og Hjemmesiden ved brug af din adgangskode, eller din misligholdelse af denne Aftale.

 

Standarder og ansvarsbegrænsninger

Vi garanterer at:

- vi vil udvise rimelig omhu og dygtighed i opfyldelsen af enhver forpligtelse i henhold til denne Aftale, og

- vi har ret til at sælge Værdibeviser, at Værdibeviserne er af en tilfredsstillende kvalitet samt formålsegnede.

Dette har forrang frem for alle øvrige punkter og angiver vores samlede ansvar og dine eneste beføjelser for så vidt angår:

- opfyldelse, manglende opfyldelse, forsøg på opfyldelse eller forsinket opfyldelse af denne aftale eller ydelsen eller hjemmesiden (eller nogen del deraf), eller

- andre henseender i relation til denne aftale eller ved indgåelsen eller opfyldelsen af denne aftale.

- intet i denne aftale udelukker eller begrænser vores ansvar i tilfælde af (i) svig, (ii) dødsfald eller personskade som følge af vores Pligtforsømmelse, eller (iii) ethvert andet Ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrænses ved gældende lovgivning.

Vi giver ikke nogen garanti og fraskriver os ethvert ansvar for så vidt angår:

- nøjagtigheden, fuldstændigheden og brugsegnetheden eller lovligheden af alle oplysninger, som tilgås ved brug af Ydelsen eller Hjemmesiden eller på anden måde, og

- overførslen eller modtagelsen af eller manglende overførsel eller modtagelse af alt materiale af enhver art, og

- din brug af oplysning henholdsvis materiale på Hjemmesiden (som er helt for egen risiko og for eget ansvar),

- Produkter der kan indløses for værdibeviser og for hvilke der kan indløses værdibeviser og for så vidt angår kvaliteten, sikkerheden, brugbarheden eller noget andet aspekt ved de produkter eller tjenesteydelser, der købes for Værdibeviser.

Vi fraskriver vi os hermed ethvert ansvar for tab af eller skade på dine (eller en anden persons) materielle formuegoder, bortset fra hvor dette skyldes vores pligtforsømmelse.

 

Vi fraskriver vi os hermed ethvert ansvar for pligtforsømmelse, bortset fra sådant Ansvar, som følger af denne aftales vilkår.

VI fraskriver vi os ethvert ansvar for:

- tab af indtægt,

- tab af faktiske eller forventede fortjenester,

- tab af kontrakter,

- tab af brug af penge,

- tab af forventede besparelser,

- tab af ordre,

- tab af muligheder,

- tab af goodwill,

- tab af omdømme,

- tab af, skade på eller ødelæggelse af data, eller

- ethvert indirekte tab henholdsvis enhver følgeskade,

uanset om det er påregneligt, endt eller på anden måde forudset. Det præciseres, at man finder anvendelse, uanset om sådanne tab er direkte, indirekte eller medfølgende.

Vores samlede ansvar er over for dig eller nogen tredjemand begrænset til et samlet beløb svarende til det højeste af: 110 % af noget samlet beløb du har betalt til os i de sidste 12 måneder forud for årsagen til kravet.

Ansvarsbegrænsningen i henhold til pkt. 10.9 har virkning i relation til såvel ethvert ansvar, som udtrykkeligt fremgår af denne aftale, som ethvert andet ansvar, som opstår som følge af, at et vilkår i denne aftale er ugyldigt eller uden retskraft.

Ansvar inden for kontrakt, for misligholdelse af kontrakt, pligtforsømmelse, urigtige eller misvisende oplysninger, genoprettelse af tidligere tilstand eller nogen anden søgsmålsgrund af enhver art, som vedrører eller opstår i henhold til eller i forbindelse med denne aftale, herunder uden begrænsning ansvar, som udtrykkeligt fremgår af denne aftale eller opstår som følge af, at et vilkår i denne aftale er ugyldigt eller uden retskraft (og for så vidt angår denne definition, skal henvisninger til “denne aftale” anses for at omfatte enhver accessorisk aftale), og

“Pligtforsømmelse” misligholdelse af enhver (i) forpligtelse, som opstår af en aftales udtrykkelig eller stiltiende vilkår om at udvise rimelig omhu og dygtighed med hensyn til opfyldelse af aftalen eller (ii) forpligtelse i henhold til gældende ret om at udvise rimelig omhu og dygtighed (men ikke nogen strengere forpligtelse).

 

Reklamer

Vi kan placere reklamer forskellige steder på hjemmesiden og på forskellige tidspunkter under brugen af ydelsen. Disse steder og tidspunkter kan til enhver tid ændre sig – men vi vil altid tydeligt angive, hvilke varer og  tjenesteydelser, der er reklame (dvs. fra  andre afsendere end os), således at det er klart for dig, hvilke varer og  tjenesteydelser, der leveres på et objektivt grundlag, og hvilke der ikke gør (i.e. reklamerne).

Du kan frit vælge at klikke på varer og tjenesteydelser, der reklameres for, eller lade være.

Alle reklamer kan være leveret på vores vegne af tredjemand (et reklameselskab).

Der vil ikke blive brugt personlige oplysninger (fx dit navn, din adresse, e-mail-adresse eller dit telefonnummer) som led i visningen af reklamer, men vores tredjepartsannoncør eller tilknyttede selskab kan anbringe eller genkende en unik.

 

Links til og fra andre hjemmesider

Hvor hjemmesiden indeholder links til tredjemandssites og til ressourcer stillet til rådighed af tredjemand (tilsammen benævnt “andre sites”), linkes der primært til sådanne andre sites for at give dig yderligere oplysninger, og alene for at gøre det så nemt for dig som muligt. Vi har ikke kontrol over, ligesom vi heller ikke påtager os noget ansvar for andre sites eller for indholdet, produkter eller tjenester på andre sites (herunder sociale medier, såsom Facebook), og vi påtager os intet ansvar for noget tab eller nogen skade, der måtte opstå som følge af din brug heraf. Hvis du beslutter at tilgå en tredjemands hjemmeside, hvortil der linkes fra hjemmesiden, er dette helt for din egen risiko.

 

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder (herunder alle ophavsrettigheder, patenter, varemærker, servicemærker, firmanavne, mønstre (herunder udformningen og andre visuelle eller ikkelitterale elementer)) registrerede såvel som ikke registrerede) som relaterer sig til Hjemmesiden og Ydelsen, samt ethvert informationsindhold på Hjemmesiden, herunder som tilgås som en del af Ydelsen, enhver af vores databaser samt hele Hjemmesidens design, tekst og grafik, software, billeder, video, musik, lyd og deres udtagning og indretning samt enhver softwarekompilering, underliggende kildekode og software (herunder appletter og scripts) forbliver vores ejendom (eller vores licensgiveres ejendom). Du opnår ikke og må ikke forsøge at opnå ejendomsretten til sådanne immaterielle rettigheder. Alle rettigheder forbeholdes i enhver henseende.

Intet af det må reproduceres eller videreformidles eller kopieres, distribueres, genudgives, downloades, vises, lægges ud på internettet eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, sælges, udlejes eller viderelicenseres, anvendes til at frembringe afledte værker eller på nogen måde udnyttes uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du må dog hente indholdet på Hjemmesiden frem og vise det på en computerskærm, lagre det elektronisk på en diskette (men ikke på en server eller andet lagringsmedie forbundet til et netværk) eller udskrive en kopi af det til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at alle meddelelser om ophavsret og patentbeskyttelse forbliver intakte. Du må ikke i øvrigt uden vores tilladelse gengive, ændre, kopiere eller distribuere eller bruge noget materiale eller indhold på Hjemmesiden i kommercielt øjemed.

- Alle rettigheder (herunder goodwill og eventuelt varemærker) til navnet Groupon og Groupon tilhører os (eller vores licensgiver). Andre produkter og virksomhedsnavne nævnt på Hjemmesiden er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører de respektive rettighedsindehavere.

- Ejendomsretten, adkomsten og de immaterielle rettigheder til det indhold, der tilgås ved brug af Ydelsen, tilhører den pågældende ejer af indholdet eller Forhandler og kan være beskyttet af gældende ophavsret eller øvrig lovgivning. Aftalen giver dig ikke nogen rettigheder til sådant indhold.

- Ophavsmændene til de litterære værker og kunstarbejder, der vises på Hjemmesiden, kræver navngivelse.

- Ethvert materiale, som du sender henholdsvis lægger ud på internettet eller lægger på Hjemmesiden (eller i øvrigt til os) skal med respekt af pkt. 14.7 anses for (og vi kan behandle det som) ikke-fortrolige oplysninger, der følgelig ikke er omfattet af reglerne om ophavsret, med forbehold for vores forpligtelser i henhold til persondatalovgivningen. For det tilfælde at en del af sådan fremstilling ikke er retlig bindende, uanset årsagen hertil, giver du os for alt, som du leverer til os uanset fra hvilken kilde det kommer (dvs. via e-mail, Hjemmesiden eller  øvrige steder), en verdensomspændende, vederlagsfri, tidsubegrænset, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv ret til at bruge, kopiere, ændre, tilpasse, oversætte, udgive og  distribuere ethvert sådant materiale.

- Alle kommentarer, forslag, ideer, noter, tegninger, koncepter eller andre oplysninger: (i) som du videregiver til eller tilbyder os, eller (ii) som svar på henvendelser fra os vedrørende Ydelsen eller Hjemmesiden (i hvert af foregående tilfælde benævnt “Ideer”) skal anses for og forblive vores ejendom, og du overdrager hermed alle nuværende og fremtidige immaterielle rettigheder til os. Du er bekendt med og anerkender, at vi har såvel interne som eksterne ressourcer, som kan have udviklet, eller som senere udvikler, ideer, som er identiske med eller ligner Ideer, og at vi alene er indstillet på at opfatte Ideer på de vilkår. Ideer er under alle omstændigheder ikke afgivet i fortrolighed, og vi påtager os hverken udtrykkeligt eller stiltiende nogen forpligtelser derved. Vi har uden begrænsning verdensomspændende eneret til alle rettigheder, uanset om sådanne er eller senere bliver kendt, til Ideer af enhver art og er berettiget til ubegrænset at bruge Ideerne til ethvert formål, det være sig kommercielt eller i øvrigt, uden kompensation til formidleren af Ideerne.

Fakturering: Gælder kun for betalingsannoncer

Løbende fakturering: Ved at starte dit Dagensmenu.dk medlemskab bemyndiger du os til at afkræve dig et månedligt medlemsgebyr efter gældende takst samt evt. andre påløbne omkostninger i forbindelse med din brug af Dagensmenu.dk tjenesten via din Betalingsmåde. Du anerkender, at beløbet, der faktureres hver måned, kan ændre sig fra måned til måned, evt. på grund af varierende beløb som følge af salgsfremmende tilbud og/eller ændring eller tilføjelse af et abonnement, og du bemyndiger os til at debitere din Betalingsmåde for sådanne varierende beløb, som faktureres månedligt ved én eller flere ydelser.

Prisændringer: Vi forbeholder os retten til at justere prisen for vores tjeneste eller komponenter deri når som helst og som vi måtte beslutte efter vores eget og absolutte skøn. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse Brugsbetingelser, vil prisændringer for tjenesten træde i kraft efter besked via e-mail til dig

Faktureringscyklus: Vi fakturerer dig for medlemsgebyret for vores tjeneste fra begyndelsen af den betalende del af dit medlemskab og hver måned derefter, medmindre/indtil du afmelder medlemskabet. Vi fakturerer dig automatisk via din Betalingsmåde hver måned på samme kalenderdag, der svarer til startdatoen på betalingsmedlemskabet. Medlemsgebyrer er fuldt indtjent efter betaling. Vi forbeholder os retten til at ændre faktureringstidspunktet, især, som angivet nedenfor, hvis betalingen via din Betalingsmåde ikke er blevet afregnet. Såfremt betalingsmedlemskabet begyndte på en dato, der ikke eksisterer i en given måned, kan vi fakturere dig via din Betalingsmåde på en dato i den relevante måned eller på en anden dato, som vi anser for passende. Hvis du f.eks. startede dit Just-save.dk-medlemskab eller blev betalende medlem den 31. januar, vil din næste betalingsdato sandsynligvis være den 28. februar, og du vil blive faktureret via din Betalingsmåde på den dato. Fornyelsesdatoen kan ændre sig på grund af ændringer i dit medlemskab. Vi kan godkende din Betalingsmåde med forventning om medlemskab eller relaterede gebyrer for tjenesten. Som det fremgår af Betalingsbetingelserne, betyder "fakturering" enten et træk, en debitering eller en anden betalingsclearing via din Betalingsmåde. Medmindre andet er angivet, refererer måned eller månedlig til din faktureringscyklus.

Ingen refusion: BETALINGER KAN IKKE REFUNDERES, OG DER GIVES IKKE REFUSION ELLER KREDIT FOR DELVIST BRUGTE PERIODER. Hvis du afmelder medlemskabet, vil du dog fortsat have adgang til tjenesten til og med udgangen af den indeværende faktureringsperiode. Vi kan når som helst og af hvilken som helst grund give refusion, rabat eller anden godtgørelse til enkelte eller alle vores medlemmer ("kreditter"). Størrelsen og karakteren af sådanne kreditter og beslutningen om at give dem sker udelukkende på basis af vores eget uindskrænkede skøn. Tildeling af kreditter på ét tidspunkt berettiger dig ikke automatisk til kreditter i fremtidige lignende tilfælde og forpligter os heller ikke til at give fremtidige kreditter under andre omstændigheder.

Betalingsmåder: Du kan redigere oplysningerne om din betalingsmåde ved at logge ind på din profil. Hvis en betaling ikke afregnes, på grund af udløb, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke redigerer oplysningerne om Betalingsmåden eller afmelder din konto (se "Afmelding" nedenfor), er du fortsat ansvarlig for evt. ikke opkrævede beløb, og du bemyndiger os til at fortsætte med at fakturere dig via din Betalingsmåde, med eventuelle opdateringer. Dette kan medføre, at dine faktureringsdatoer ændres. For visse Betalingsmåder kan udstederen af din Betalingsmåde afkræve dig et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer. Henvend dig til udbyderen af din Betalingsmåde for nærmere oplysninger.

Afmelding: Du kan afmelde dit Dagensmenu.dk  medlemskab når som helst, og du vil fortsat have adgang til Dagensmenu.dk tjenesten til og med udgangen af den månedlige faktureringsperiode. VI GIVER IKKE REFUSION ELLER KREDIT FOR DELVIST BRUGT REKLAMERING. For at afmelde skal du logge ind på din profil og følge afmeldingsvejledningen.


Gratis Restaurantprofil uden binding.
Når du har oprettet din restaurant, og du har registreret dig som ejer eller bestyrer, vil du kunne uploade billeder, opdatere oplysninger som restaurantens åbningstider og svare på anmeldelser, alt sammen helt gratis.

Det er muligt, at der allerede en har oprettet din restaurant på Dagens Menu. Du kan ved at angive restaurants navnet i søgefeltet. Vælg din restaurant og klik på knappen " Ejer du denne Restaurant " for at begynde at administrere  din restaurant. Log ind og redigere din restaurant profil helt gratis.Dagensmenu.DK

Dette websted ejes af:
Dagens Menu DK ApS
Krakasvej 17
3400 Hillerød 
Telefon: 30303072
CVR:38867016
Vent venligst ...